PRIVACY VERKLARING

Marijn Brouwers Haptotherapeut, gevestigd in het Amsterdam Soutn Health Center Woestduinstraat , 1058 SX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Haptotherapie Amsterdam volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Contactgegevens

Marijn Brouwers Haptotherapeut – Haptosite.nl

Amsterdam Soutn Health Center 

Woestduinstraat 1

1058 SX Amsterdam

tel: +31624803142

Marijn Brouwers is de Functionaris Gegevensbescherming van Marijn Brouwers Haptotherapeut – Haptosite.nl en is te bereiken via info@haptosite.nl en verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

De verwerking van je persoonsgegevens beperk ik tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden.

Ik vraag uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Ik verwerk je persoonsgegevens welke je zelf hebt verstrekt. 

 Voor cliënten met wie een begeleidingsovereenkomst is afgesloten maak ik een cliëntdossier aan welke digital wordt verwekt. Hierin staan:

- voor- en achternaam, adres en woonplaats

- geboortedatum, m/v

- telefoon en e-mailadres

- contact data

- verwijzer, huisarts, andere hulpverleners

- voornaam

- verslaglegging van de sessies

- contact data


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de ethische- en beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

4. Minderjarigen

Volgens de patiëntrechten uit de WGBO komt wilsbekwame minderjarigen tussen 12 en16 jaar samen met de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntrechten indruist tegen het belang van de patiënt zelf. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

Verder verwerkt Marijn Brouwers – Haptotherapeut  je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van je betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten.

- Ik verwerk ook persoonsgegevens als hier een wettelijk verplichting voor geldt, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

 Delen van persoonsgegevens met derden

Marijn Brouwers Haptotherapeut deelt je gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als je mij hier uitdrukkelijk vooraf schriftelijke toestemming voor hebt gegeven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Haptotherapeut Marijn Brouwers een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@haptosite.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

 Marijn Brouwers haptotherapeut - Haptosite wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen. Dit kan via de beroepsvereniging waar ik bij ben aangesloten, De NFG, via deze link

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Marijn Brouwers haptotherapeut - Haptosite neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@haptosite.nl


Vragen

Indien je vragen hebt over dit privacybeleid neem dan contact op, ik beantwoord je vragen graag. Marijn Brouwers Haptotherapie – haptosite.nl is een eenmanszaak.